Hartje Berlijn

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BuenaVista Guide Berlin

Hartje Berlijn wordt aangeboden door BuenaVista Guide Berlin. BuenaVista Guide Berlin biedt naast klassieke rondleidingen met verschillende thema's ook dagprogramma's aan.

De onderstaande algemene voorwaarden dragen bij aan een zo optimaal mogelijk verloop van onze serviceverlening. Ze zijn een aanvulling op de wettelijke voorschriften, in het bijzonder §§ 651 a t/m m van het BGB. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Buena Vista Guide en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de reisorganisator BuenaVista Guide (in het vervolg reisorganisator genoemd) en de deelnemer/ster.

 

1. Overeenkomst

1.1. Met de boeking, die mondeling, schriftelijk of per e-mail kan worden gedaan, sluit de deelnemer/deelneemster met de organisator een bindend reiscontract af op basis van de onderstaande voorwaarden en alle aanvullende informatie in de boekingsbevestiging.

1.2. Het reiscontract wordt van kracht na ontvangst van de boekingsbevestiging van de organisator aan de deelnemer/ster of het reisagentschap of de groepsopdrachtgever. Deze wordt onmiddellijk na het sluiten van het contract schriftelijk verstuurd. 

1.3. De deelnemer/ster of persoon die optreedt als opdrachtgever is aansprakelijk voor alle verplichtingen van geregistreerde deelnemers/sters uit het reiscontract, op voorwaarde dat hij deze verplichting heeft aanvaard door middel van een uitdrukkelijke, afzonderlijke schriftelijke verklaring.

1.4. De opdrachtgever heeft uitsluitend de positie van een vertegenwoordiger van de deelnemer(s)/deelneemster(s). Hij heeft het recht om namens de deelnemers op te treden  - in het bijzonder als reisagent om reisvoorwaarden van de organisator in ontvangst te nemen en te accepteren als de inhoud van het contract. De deelnemer/ster kan deze machtiging te allen tijde herroepen ten opzichte van de organisator.

 

2. Aanbetalingen en restbetalingen

2.1. Bij het sluiten van een contract - en bij pakketreiscontracten alleen na levering van een garantienota conform § 651k lid 3 BGB – wordt door de deelnemers/sters aan de organisator een aanbetaling gedaan, die wordt meegerekend in de reissom. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt deze 20% van de reissom. Vooruitbetalingsverplichtingen, die een opdrachtgever van de groep heeft overgenomen, blijven bestaan.

2.2. Het restant van de betaling dient uiterlijk 7 dagen voor vertrek te worden overgemaakt op de onderstaande rekening, tenzij anders overeengekomen. Betalingen wordt gedaan naar de rekening van de organisator:

Jochen Wiesenberg
GLS BANK
IBAN: DE44 4306 0967 1112 6717 00
BIC: GENODEM1GLS

Bepalend is de datum van ontvangst van de betaling door de organisator.

2.3 De verplichting om een garantiecertificaat te overhandigen, vervalt als

a) de volledige reisprijs volgens de contractuele afspraken pas aan het einde van de reis wordt betaald en de reisdiensten geen vervoer van of naar de reisbestemming bevatten.

b) de reis niet langer dan 24 uur duurt, exclusief overnachting is en de reisprijs niet hoger dan € 75, - per deelnemer/ster is.

 

3. Wijzigingen van het aanbod/omboekingen

3.1. Wijzigingen en afwijkingen van de overeengekomen inhoud van het reis- of groepsreiscontract, die noodzakelijk worden na het sluiten van het contract, zijn toegestaan, zolang de wijzigingen of afwijkingen niet leiden tot een aanzienlijke wijziging in de reisservice en geen invloed hebben op het algemene karakter van de geboekte reis. Het recht op garantie blijft bestaan, in zoverre de veranderde service in gebreke blijft. De organisator is verplicht om de deelnemer/ster onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen en afwijkingen in het reisprogramma. Indien nodig zal de organisator de deelnemer/ster een gratis annulering aanbieden.

3.2 Het benoemen van vervangende deelnemers/sters is in principe mogelijk, zolang de vervangende deelnemer/ster voldoet aan de randvoorwaarden genoemd onder artikel 8.

 

4 Ongebruikte diensten

4.1Als de deelnemer/ster geen gebruik maakt van geboekte diensten door een voortijdige terugreis, ziekte of om andere redenen waar de reisorganisator niet verantwoordelijk voor is, heeft de deelnemer/ster geen recht op een pro-rata restitutie. De reisorganisator betaalt echter de kosten terug op het moment dat deze daadwerkelijk door de individuele serviceproviders aan de organisator zijn terugbetaald.

 

5 Annulering en beëindiging door de reisorganisator

5.1 De reisorganisator kan het contract na het vertrek beëindigen als de deelnemer/ster ondanks een waarschuwing interfereert met de uitvoering van de overeenkomst of als zijn/haar gedrag zodanig in strijd met het contract is dat de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst gerechtvaardigd is. Een uitsluiting van de deelnemer/ster is vooral gerechtvaardigd wanneer er volgens de reisorganisator of zijn ondersteunende personen sprake is van een beperkt vermogen om het gehele traject of delen daarvan (bijvoorbeeld door gebruik van alcohol, verdovende middelen, problemen met de gezondheid) af te leggen of wanneer de deelnemer/ster tegen de uitdrukkelijke instructies van de reisorganisator of zijn ondersteunende personen ingaat. De deelname is op eigen risico. De deelnemer/ster dient zich te houden aan de in Duitsland geldende verkeersregels (StVO) voor begeleide fietstochten. Buena Vista Guide is niet aansprakelijk voor grove nalatigheid of opzettelijk toegevoegde schade. Als de reisorganisator de beëindiging aan de deelnemer/ster verklaart, behoudt hij zich nog steeds het recht voor de totale prijs voor de diensten te ontvangen; wel dient de organisator de waarde van de bespaarde kosten en de desbetreffende voordelen te verrekenen, die hij door een ander gebruik van deze diensten verkrijgt, met inbegrip van de aan de reisorganisator betaalde bedragen van de desbetreffende dienstverleners. De ondersteunende personen van de reisorganisator zijn in dit soort gevallen bevoegd om de rechten van de reisorganisator uit te oefenen.

 

6. Annulering door de deelnemer/ster, omboeken

6.1 De deelnemer/ster kan zich op elk moment terugtrekken uit het contract door een verklaring aan de reisorganisator te overhandigen, deze dient schriftelijk te worden afgegeven met vermelding van de naam of  bij groepen die van de opdrachtgever en met de bevestigde reisdatum. Bepalend is het tijdstip van ontvangst door de reisorganisator. Dit geldt ook voor annuleringen van de deelnemer/ster aan de groepsopdrachtgever.

6.2 In het geval van een annulering door de deelnemer/ster heeft de reisorganisator van het evenement rekening houdend met de bespaarde kosten en de eventuele mogelijkheid geboekte diensten anders te gebruiken recht op de hierna genoemde vaste vergoeding per persoon:

    tot 45e dag voor vertrek: 10% van de totale prijs
    tot 30 dagen voor vertrek: 20% van de totale prijs

    tot de 22e dag voor aanvang van de reis: 30% van de totale prijs

    tot de 15e dag voor vertrek: 50% van de totale prijs
    tot 8 dagen voor vertrek: 60% van de totale prijs
    tot de 4e dag voor vertrek: 70% van de totale prijs

    vanaf de 3e dag voor vertrek of wanneer de deelnemer/deelneemster niet op komt dagen:

 80% van de totale reissom

6.3 Het staat de deelnemer vrij om de reisorganisator te bewijzen dat de reisorganisator geen of aanzienlijk lagere kosten heeft gemaakt dan het gevorderde forfait. In dit geval hoeft de deelnemer/ster alleen de werkelijk gemaakte kosten te betalen.

6.4 De deelnemer/ster wordt dringend verzocht een annuleringsverzekering af te sluiten.

7. Algemene verplichtingen en opzeggen van de deelnemer/ster, vervaltermijn

7.1 De verplichting die voortvloeit uit § 651 d Abs.2 BGB om een gebrek te melden, is bij reizen met de reisorganisator in die zin geconcretiseerd, dat de deelnemer/ster verplicht is eventuele gebreken en andere omstandigheden onmiddellijk aan de aanwezige reisleider van de reisorganisator te melden en een oplossing te verlangen.

7.2 Indien de reisorganisator geen lokale gids inzet en volgens het contract niet verantwoordelijk is (zie ook het reisaanbod!),dan is de deelnemer/ster verplicht om de reisorganisator onmiddellijk op de hoogte te stellen van de klachten en een oplossing te verlangen. Contact dient te worden gezocht via de onderstaande contactgegevens.

7.3 Vóór, tijdens of na de reis zijn reisleiders of groepsverantwoordelijken niet gemachtigd om klachten en betalingsrechten van de deelnemer/ster op naam van de reisorganisator te bevestigen en/ of toe te kennen.

7.4 Verlies en beschadiging van bagage moet onmiddellijk aan het transportbedrijf worden gemeld. Het transportbedrijf is verplicht een schriftelijke bevestiging te geven. Zonder kennisgeving bestaat het risico van verlies van het eigendomsrecht.

7.5 Indien de reis aanzienlijk wordt beperkt door een gebrek in het aanbod, heeft de deelnemer/ster het recht het contract op te zeggen. Beëindiging is pas toegestaan als de reisorganisator of zijn plaatsvervangende agenten een door de deelnemer/ster vastgestelde redelijke termijn hebben laten verstrijken, zonder een  passende oplossing te bieden. Een bepaalde termijn is niet vereist indien een oplossing niet mogelijk is of geweigerd wordt door de reisorganisator of zijn agenten, of indien de onmiddellijke beëindiging van het contract wordt gerechtvaardigd door een bijzonder belang van de deelnemer/ster.

7.6 Bij het niet leveren van de reisdiensten is de deelnemer/ster verplicht de claim tegen de reisorganisator binnen een maand na de afgesproken terugreisdatum geldend te maken. De vordering tegen de reisorganisator kan alleen binnen de termijn worden gedaan onder de hieronder gegeven contactgegevens. Een schriftelijke vordering wordt sterk aanbevolen.

 

8. Bijzondere verplichtingen van de deelnemer/ster bij rondleidingen door BuenaVista Guide Berlin

8.1 De deelnemer/ster heeft bij diensten, waarbij het om rondleidingen gaat, geen recht op een specifiek verloop. In het bijzonder behoudt de reisorganisator zich het recht voor om met inachtneming van de vereisten van paragraaf 3.1, tours te wijzigen op basis van externe omstandigheden (demonstraties, grote evenementen, sluitingen, enz.).

8.2 De deelnemer/ster moet alle officiële voorschriften of vereisten naleven, met name waarschuwings- en informatieborden.

8.3 De deelnemer/ster is zelf verantwoordelijk voor functionele kleding, afhankelijk van het type en de datum van het evenement.

8.4 De deelnemer/ster moet voor de tour, indien nodig en op basis van een deskundig medisch advies, zelf nagaan of zijn of haar fysieke conditie toereikend is voor de deelname aan bepaalde vrijetijdsactiviteiten (bijvoorbeeld het beklimmen van een trap als onderdeel van een bezichtigingstour, begeleide fietstouren en wandelingen van een aantal uur, enz.)

8.5 Indien er voor individuele reisdiensten (rondleidingen, bezichtigingen) aan bepaalde fysieke eisen moet worden voldaan, informeert de reisorganisator de deelnemer/ster of opdrachtgever vóór het afsluiten van de overeenkomst.  In het bijzonder moeten de instructies in het reisaanbod in acht worden genomen.

8.6 De afgesproken tijden moeten in acht worden genomen. Vertragingen, ook op korte termijn, moeten telefonisch worden gemeld. Indien door de te late aankomst van de deelnemer/ster een overeengekomen gedeelte van het programma niet meer kan worden gestart of worden voltooid, is dit voor rekening van de deelnemer/ster.

8.7 In geval van vertraging wacht de gids 15 minuten op de overeengekomen ontmoetingsplaats. Als de deelnemer/ster of groep binnen deze termijn niet verschijnt en de vertraging niet heeft gemeld, wordt dit beschouwd als het annuleren van de overeenkomst. De reisorganisator kan annuleringskosten in rekening brengen zoals uiteengezet in punt 6.

 

9. Beëindiging door overmacht

9.1 De reisorganisator behoudt het recht om individuele reisdiensten of de hele reis door overmacht (zeer slechte weersomstandigheden/weersvoorspellingen, die een potentieel gevaar vormen, onvoorziene veiligheidsproblemen bij de  inspectie van voorwerpen, etc.) op korte termijn te annuleren. De reisorganisator zal in dit geval de mogelijkheid aanbieden om de reis gratis om te boeken.

Als een geschikte alternatieve datum niet kan worden gevonden, vergoedt de reisorganisator onmiddellijk de reeds betaalde reisprijs aan de deelnemer/ster.

10. Aansprakelijkheid van BuenaVista Guide Berlin

10.1 De contractuele aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade die geen persoonlijk letsel betreft (inclusief aansprakelijkheid voor schending van bijkomende, secundaire of subcontractuele verplichtingen) is beperkt tot de drievoudige reisprijs, voor zover

a) een schade aan de deelnemer door de organisator noch opzettelijk, noch door grove nalatigheid is ontstaan

of

b) de organisator alleen voor de schade verantwoordelijk is die aan de deelnemer/ster is toegebracht vanwege een fout van een serviceverlener.

 

11. Verjaringsstatuut

11.1 Contractuele claims van de deelnemer/ster jegens de reisorganisator, in het bijzonder in overeenstemming met §§ 651 c BGB ff - met uitzondering van die voor lichamelijk letsel en schade aan de gezondheid, verjaren na één jaar na het contractueel overeengekomen einde van de reis / tour. Als de onderhandelingen tussen de deelnemer/ster en de reisorganisator over geldende claims of over de omstandigheden die aanleiding geven tot de claim, wordt de verjaringstermijn opgeschort totdat de deelnemer of de organisator het voorzetten van de onderhandelingen weigert. De verjaringstermijn van één jaar treedt ten vroegste 3 maanden na het einde van de opschorting op.

Alle andere claims vallen onder de wettelijke verjaringstermijn.

 

12. Jurisdictie

12.1 Op de met de reisorganisator gesloten overeenkomsten is uitsluitend Duits recht van toepassing. Als het reiscontract tussen de reisreisorganisator en een onderneming tot stand komt, dan geldt de rechtbank van de vestigingsplaats van de organisator in Berlijn als overeengekomen rechtbank.

12.2 De bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing als anderszins niet-contractuele bepalingen volgens internationale verdragen die van toepassing zijn op het contract tussen de deelnemer/ster en de reisorganisator een andere een voordeligere uitkomst voor de deelnemer/ster biedt of als niet-contractuele bepalingen in de lidstaat van de EU waartoe de deelnemer/ster behoort voor de deelnemer/ster voordeliger zijn dan de bovenstaande bepalingen of dan de overeenkomstige Duitse regelgeving.